Leasingodawca powinien wykryć wady prawne

Opublikowany

TEZA: Leasingodawca jako przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą,
nabywając przedmiot leasingu, powinien rzecz tę
zbadać w czasie i w sposób przyjęty przy
rzeczach danego rodzaju i w razie dostrzeżenia wady
niezwłocznie powiadomić zbywcę.

brak podanego kodu w bazie